Начало Новини Електронни каталози FAQ Форум Регистрация Контакти
Search
Навигация
Начало
Новини
За сайта
Библиотеките в България
Нормативни документи
Стандарти
Предложения за
   квалификация
Публикации
Библиотечно
   образование
Професионални
   организации
В помощ на
   библиотекаря
Само за читатели
Поздрави за колеги
Интересни връзки
Календар
FAQ
Контакти
Expand/Collapse
 
Expand/Collapse

   
Нормативни документи


 

ЗАКОН за закрила и развитие на културата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 7 април 2006 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи


Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения. - Обн. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г.

Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения. - Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.

Правилник за прилагане на Указ N 1367 от 1976 г. за задължително предаване на печатни и други произведения. /Комитет за култура.М-во на съобщенията/. - ДВ, N 42, 29.5.1979, с. 418-420.

ПМС N 129 от 4 октомври 1975 г. за депозиране и използуване на научни ръкописи /МС/ - ДВ, N 79, 14.10.1975, с. 9.

Указ N 1367 за задължително предаване на печатни и други произведения /ДС/ - ДВ, N 78, 1.10.1976, с. 1. За библиотеки и други библиотечни институции.

Указ N 371 за обнародване на Закон за народните читалища /НС/ - ДВ, N 89, 22.10.1996, с. 1-4. Посл.изм. ДВ 90/1999г.

Решение 38 на Народното събрание от 17. 07. 1997 за даване на статут на самостоятелни колежи /НС/ - ДВ, N 59, 25.07.1997, с. 1. Преобразува Полувисшия институт по библиотечно дело в Колеж по библиотечно дело.

ПМС N 2495 от 18 септември 1950 г. за създаване на Държавен библиотекарски институт /МС/ - ДВ, N 229, 28.09.1950, с. 1.

ПМС N 14 от 25 април 1989 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавния архивен фонд /МС/ - ДВ, N 36, 12.05.1989, с. 1-4. Посл. изм. ДВ 112/1999 г.

ПМС N 128 от 11 юли 1994 г. за определяне статута и финансирането на държавни културни институти с национално значение /МС/ - ДВ, N 59, 22.07.1994, с. 25-26. Посл.изм. ДВ 53/1997г.

ПМС N 310 от 30 юли 1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Библиотечно - информационни дейности" за образователно - квалификационната степен "бакалавър" /МС/ - ДВ, N 63, 6.08.1997, с. 6-7.

ПМС N 174 от 3 август 1998г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Библиотечно-информационни дейности" за образователно-квалификационна степен "специалист по" /МС/ - ДВ, N 94, 12.08.1998, с. 6-8.

ПМС N 33 от 17 март 2000г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата /МС/ - ДВ, N 24, 24.03.2000, с. 6-14. Устав на Съюза на библиотечните и информационните работници, 1990 г., приет с Решение на Учредителната конференция на 14.03.1990г. // Б и б л и о т е ч н о т о дело в България. - София, 1998, с. 152-156.

Правилник за организацията на научноизследователската дейност в Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" - Бюлетин на КИК, 1975, N 1, с. 22-26.

Заповед N РД-09-537/18.10.1994 г. на Министерството на културата за разпределението на постъпилите в Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" екземпляри /необн./ // Б и б л и о т е ч н о т о дело в България. - София, 1998, с. 29-31.

Постановление N 153 на МС от 28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи. Обн. ДВ бр. 65 от 8.08.2000 г.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  Изпрати на познат