Начало Новини Електронни каталози FAQ Форум Регистрация Контакти
Search
Навигация
Начало
Новини
За сайта
Библиотеките в България
Нормативни документи
Стандарти
Предложения за
   квалификация
Публикации
Библиотечно
   образование
Професионални
   организации
В помощ на
   библиотекаря
Само за читатели
Поздрави за колеги
Интересни връзки
Календар
FAQ
Контакти
Expand/Collapse
 
Expand/Collapse

   
Постановление 153

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 153 на МС от 28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи

Обн. ДВ бр. 65 от 8.08.2000 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ

Чл. 1. (1) Преобразува, считано от 1 юли 2000 г., Народната библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, Столична библиотека, библиотека "Любен Каравелов" - Русе, библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново, библиотека "Пейо Кр. Яворов" - Бургас, библиотека "Стилиян Чилингиров" - Шумен, Библиотека - Благоевград, библиотека "Николай Вранчев" - Смолян, библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен, библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин, в регионални библиотеки със седалище и територия, на която те осъществяват културна дейност, съгласно приложение N 1.

(2) Регионалните библиотеки по ал. 1 осъществяват функции на основна библиотека за общината , на чиято територия са седалищата им, като събират, съхраняват, организират и предоставят за ползване библиотечно-информационните си ресурси.

(3) Регионалните библиотеки осъществяват допълнителни дейности извън тези по ал. 2, както следва:

1. да оказват съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване;

2. да извършват библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане;

3. да координират изграждането на регионалните автоматизирани библиотечни мрежи и да бъдат базови центрове на Националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа;

4. да координират краеведската дейност и поддържането, съхраняването и предоставянето за ползване на архива на местната книжнина и печат;

5. на територията, на която осъществяват културна дейност да извършват координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за всички библиотеки независимо от тяхната ведомствена принадлежност ;

6. да разработват и участват в реализирането на програми и проекти свързани с продължаващото образование, културната интеграция и гражданското участие;

7. да събират, обработват и предоставят информация за библиотеките от региона на органите на държавната и местната власт и да предлагат конкретни мерки за подобряване на тяхната дейност.

(4) Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните културни институти по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

Чл. 2. .(1) Преобразува, считано от 1 юли 2000 г. Бургаския музей, Историческия музей - Варна, Историческия музей - Велико Търново, Историческия музей - Враца, Историческия музей - Кърджали, Историческия музей "Акад. Й. Иванов "- Кюстендил, Историческия музей - Пазарджик, Историческия музей - Плевен, Историческия музей - Русе, Историческия музей - Стара Загора и Историческия музей - Шумен в регионални музеи със седалище и територия, на която осъществяват културна дейност, съгласно приложение 2.

(2) Регионалните музеи по ал. 1 осъществяват основна дейност по издирване, изучаване, събиране, придобиване, съхраняване, документиране и популяризиране на движимите културни ценности в целия обхват на културно-историческото наследство.

(3) Регионалните музеи осъществяват допълнителни функции извън тези по ал. 2, както следва:

1. да оказват съдействие на Националния център "Музеи, галерии и изобразителни изкуства" при провеждане на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело;

2. на територията, на която осъществяват културна дейност да осъществяват координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за всички музеи и сбирки от културни ценности независимо от тяхната ведомствена принадлежност

3. да оказват методическа помощ на общинските и частните музеи, а при делегиране на правомощия от Националния център "Музеи, галерии и изобразителни изкуства" - и методически да ги контролират;

4. да водят регистър и да контролират дейността на сбирките от културни ценности;

5. да поддържат в рамките на единната информационна система компютърна база данни за дейността на музеите;

6. да осъществяват координация между държавните и общинските институции в региона при прилагането на нормативните актове по опазване на културните ценности и по музейното дело;

7. на територия, на която осъществяват културна дейност, да организират и провеждат събирателска, проучвателна и научно-изследователска дейност съвместно с другите музеи и да обхващат с дейността си населени места, в които няма музеи;

8. да разработват, подпомагат и да реализират проекти за консервация и реставрация на културни ценностти и да извършват реставрационно-консервационна дейност, на територията на която осъществяват културна дейност, когато другите музеи в определената територия нямат условия за това;

9. да сътрудничат с местни, регионални, национални и чуждестранни научни, културни, информационни и образователни институции;

10. да подготвят и да реализират регионални, национални и международни проекти в областта на опазването и представянето на културни ценности - предмет на тяхната дейност.

(4) Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните културни институти по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

Чл. 3. Министърът на културата утвърждава правилници за дейността на регионалните музеи и регионалните библиотеки след съгласуване с кмета на общината, на чиято територия се намира седалището на съответния регионален културен институт.

Чл. 4. .(1) За основната си дейност регионалните културни институти се финансират от общините в съответствие с чл. 9, ал. 3 т. 1 и 2 от Закона за закрила и развитие на културата.

(2) За допълнителните функции по Чл. 1, ал. 3 и чл. 2, ал. 3 те получават допълнителни средства от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерство на културата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Предложения по реда на чл. 9, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата за нови регионални културни институти, както и за промяна на статута на регионалните културни институти по чл. 1, ал. 1 и по чл. 2, ал. 1 се правят въз основа на анализ и оценка на дейността им.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от предходните и заключителните разпоредби на Закона за закрила и развитие на културата.

Приложение 1 към чл. 1, ал. 1

Регионална библиотека

Седалище

Територия, на която осъществява културна дейност

1. Регионална библиотека - Народна библиотека "Иван Вазов"

Пловдив,

ул. "Авксенти Велешки" - 17

области : Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково

2. Регионална библиотека - Столична библиотека

София,

пл. "Славейков" - 4

област София и Софийска област

3. Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Русе,

ул. "Дондуков-Корсаков" - 1

области : Русе и Плевен, община Свищов

4. Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

Варна,

бул. "Сливница" - 34

области : Варна, Добрич и Силистра

5. Регионална библиотека "Петко Р. Славейков"

Велико Търново,

ул. "Иванка Ботева" - 52

области : Велико Търново, Габрово, Ловеч

6. Регионална библиотека "Пейо Кр. Яворов"

Бургас,

ул. "Алеко Богориди" -21

област Бургас

7. Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

Шумен,

бул. "Славянски" - 19

области : Шумен, Разград, Търговище

8. Регионална библиотека - Благоевград

Благоевград,

пл. "Георги Измирлиев"

Области : Благоевград, Кюстендил и Перник

9. Регионална библиотека "Николай Вранчев"

Смолян, Културен комплекс

Области : Смолян и Кърджали

10. Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"

Видин,

пл. "Бдинци" - 1

Области : Видин, Враца и Монтана

11. Регионална библиотека "Сава Доброплодни"

Сливен,

ул. "Никола Карев" - 1

Области : Сливен и Ямбол

Приложение 2 към чл. 2, ал. 1

Регионален музей

Седалище

Територия, на която осъществява културна дейност

1. Регионален бургаски музей

Бургас,

ул. "Славянска" - 19

области : Бургас, Сливен, Ямбол

2. Регионален исторически музей - Варна

Варна,

бул. "Мария-Луиза" - 41

области Варна и Добрич

3. Регионален исторически музей -Велико Търново

Велико Търново,

ул. "Н. Пиколо" - 2

области : Велико Търново и Габрово

4. Регионален исторически музей - Враца

Враца,

пл. "Христо Ботев"

области : Враца, Видин и Монтана

5. Регионален исторически музей - Кърджали

Кърджали,

ул. "Републиканска" - 4

области : Кърджали и Смолян

6. Регионален исторически музей - "Акад. Йордан Иванов" - Кюстендил

Кюстендил,

бул. "България" - 55

Области : Кюстендил, Перник и Благоевград

7. Регионален исторически музей - Пазарджик

Пазарджик,

пл. "К. Величков" - 15

Области : Пазарджик и Пловдив

8. Регионален исторически музей - Плевен

Плевен,

ул. "Ст. Заимов" - 3

Области : Плевен и Ловеч

9. Регионален исторически музей - Русе

Русе,

пл. "Батенберг" - 3

Области : Русе, Разград и Силистра

10. Регионален исторически музей - Стара Загора

Стара Загора,

ул. "Граф Игнатиев" - 11

Области : Хасково и Стара Загора

11. Регионален исторически музей - Шумен

Шумен,

бул. "Славянски" - 17

Области : Шумен и Търговище


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  Изпрати на познат